سرامیک

دوازدهم

همراه هنرجو -سرامیک
همراه هنرجو
دوازدهم
خشک کردن و پختن سرامیک ها
کتاب درسی
دوازدهم
دانش فنی تخصصی سرامیک
دوازدهم
تولید شیشه
کتاب درسی
دوازدهم

یازدهم

تولید سرامیک به روش ریخته گری دوغابی
کتاب درسی
یازدهم
تولید سرامیک به روش پرس پودر
کتاب درسی
یازدهم
همراه هنرجو- سرامیک
همراه هنرجو
یازدهم

دهم

راهنمای هنر آموز تولید سرامیک به روش پلاستیک
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید سرامیک به روش پلاستیک
کتاب درسی
دهم
نقشه کشی فنی رایانه ای سرامیک
دانش فنی پایه
دهم
دانش فنی پایه سرامیک
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز تولید سرمیک به روش دستی
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو سرامیک
همراه هنرجو
دهم
تولید سرامیک به روش دستی
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - سرامیک