امور باغی

 پایه دهم 

راهنمای برنامه درسی امور باغی

استاندارد تجهیزات امور باغی

       جدول دروس امور باغی              

  پایه یازدهم

                                                                 

                                                   

  پایه دوازدهم

                                                           

 

 

 

دهم

ضمیمه همراه هنرجو امور باغی
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای امور باغی 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای امور باغی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه امور باغی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه امور باغی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و پرورش سبزی و صیفی امور باغی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو امور باغی
همراه هنرجو
دهم
تولید و پرورش سبزی و صیفی امور باغی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - امور باغی