امور باغی

 پایه دهم 

راهنمای برنامه درسی امور باغی

استاندارد تجهیزات امور باغی

       جدول دروس امور باغی              

  پایه یازدهم

                                                                 

                                                   

  پایه دوازدهم

                                                           

 

ضمیمه همراه هنرجو
همراه هنرجو
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای امور باغی 10/2
راهنمای هنرآموز
دهم
تولید و عرضه قارچ های صدفی و دکمه ای امور باغی کارگاه 2(10/2)
کتاب درسی
دهم
آب و خاک و گیاه امور باغی
درس مشترک گروه
دهم
دانش فنی پایه امور باغی
دانش فنی پایه
دهم
راهنمای هنرآموز تولید و پرورش سبزی و صیفی امور باغی10/1
راهنمای هنرآموز
دهم
کتاب همراه هنرجو امور باغی
همراه هنرجو
دهم
تولید و پرورش سبزی و صیفی امور باغی کارگاه1(10/1)
کتاب درسی
دهم
Subscribe to RSS - امور باغی