عناوین پودمان ها و واحدهای یادگیری دروس کارگاهی پایه دهم

 عناوین پودمان ها و واحدهای یادگیری دروس کارگاهی پایه دهم  در شاخه فنی وحرفه ای سال تحصیلی 96-95

دروس کارگاهی (1-10)     دروس کارگاهی (2-10)  

گروه بازرگانی وامور اداری

 گروه برق ورایانه                  گروه بازرگانی وامور اداری    گروه برق ورایانه
گروه بهداشت وسلامت گروه تعمیر ونگهداری ماشین الات  
گروه بهداشت وسلامت  
گروه تعمیر ونگهداری ماشین الات

گروه خدمات

گروه کشاورزی وغذا   گروه خدمات
  گروه کشاورزی وغذا

گروه معماری وساختمان

گروه مکانیک   گروه معماری وساختمان  گروه مکانیک

گروه مواد وفراوری

 گروه هنر   گروه مواد وفراوری   گروه هنر