عناوین پودمان ها و واحدهای یادگیری دروس کارگاهی پایه یازدهم

به اطلاع هنرآموزان وهمکاران محترم می رساند عناوین پودمان ها واستانداردهای واحدهای یادگیری دروس شایستگی های فنی (کارگاهی) پایه یازدهم در سال تحصیلی 97-96رشته های شاخه فنی وحرفه ای به قرار ذیل میباشد:

 دروس مشترک غیرفنی (نوآوری وکارآفرینی، کاربرد فناوری نوین، مدیریت تولید)
الکترو تکنیک الکترونیک  صنایع غذایی صنایع شیمیایی   اموردامی  طراحی دوخت  شبکه ونرم افزار رایانه  صنایع چوب ومبلمان
تاسیسات مکانیکی چاپ مکاترونیک سرامیک امور باغی نساجی صنایع دستی فرش صنایع فلزی
تربیت بدنی حمل ونقل معماری داخلی حسابداری امور زراعی معدن فتوگرافیک  تربیت کودک