طراحی، مدلسازی ودوخت دامن (ویژه دختران) طراحی و دوخت کارگاه1(10/1)