آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش شبکه آموزش و شبکه چهار سیما 1400-1399

 

 

پایه 10 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

شبکه آموزش

نقشه کشی فنی پایه دهم فنی و حرفه ای / 13 مهر

پایه 11 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

شبکه آموزش

نصب و راه اندازی سیستم های گرمایی، پایه 11 فنی و حرفه ای / 9 مهر

 

پایه 12 هنرستان فنی حرفه ای  و کاردانش

شبکه آموزش

نگهداری ماشین صنعتی، رشته ماشین ابزار، پایه 12 / 9 مهر

پایه 10 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش

زبان انگلیسی ١ -درس ١ -پایه 10 - تمامی رشته ها -ساعت 10 -شنبه ١5 شهریور ٩٩

پایه 11 هنرستان فنی حرفه ای  و کاردانش

پایه 12 هنرستان فنی حرفه ای و کاردانش