همکاران دفتر

افشار بهمنی

مدیر کل

 

 

حسن عبدالله زاده

معاون

حسن آقابابایی

معاون

محمد لطفی نیا 

سرپرست گروه مکانیک

مجتبی انصاری پور

سرپرست گروه برق و رایانه

پرستو آریانژاد 

رئیس گروه معماری و ساختمان

طیبه کنشلو 

رئیس گروه مواد و فرآوری

بشری گلبخش

رئیس گروه هنر

عابدین آریان پور

رئیس گروه کشاورزی و غذا

معصومه صادق 

رئیس گروه خدمات و سلامت

 

مجتبی روح اللهی

 

ندادیده ور

نسرین اصغری

سید ناصرخالقی میران

معصومه رضوانفر

       

خدیجه بختیاری

معصومه حقیقت پژوه

حمید منصوری

       

  

معصومه کریمیان

 

رقیه متحیر پسند

       

  

 

کبری نورشاهی

محمدرضا شکرریز سرپرست گروه مهارت آموزی (کاردانش)

محسن کیالاشکی سرپرست گروه برنامه‌ریزی دوره تحصیلی (فناوری،  شایستگی‌های غیر فنی و پایه)

زیور نوریان

زینب بشارتی وینه

محسن احسنی پور

نعمت الله ایاسی

اعظم حیدر زاده آزاده حق روستا