تاریخچه

   نظام جدید آموزش های فنی و حرفه ای

 

تاریخچه تاسیس

فعالیت پژوهشى معاونت آموزشى فنى و حرفه اى از سال 6٣ در قالب واحدى جنبى تحت عنوان ( واحد پژوهش و تحقیقات ) آغاز شد و به مرور گسترش یافت سپس واحدهاى سایه اى دیگرى با عنوان ( مرکز اطلاعات فنى و تولید مواد آموزشى )، ( سمعى و بصرى )، (کتابخانه مرکزى معاونت آموزش فنى و حرفه اى ) تاسیس شد ودر سال 65 و 65 ( مرکز اسناد و مدارک )، ( شوراى کتاب )، ( مرکز کامپیوتر ) و ( واحدهاى هنرى ) تشکیل گردید .
واحدهاى سایه اى در دفتر خاصى از تشکیلات معاونت آموزش فنى و حرفه اى سازماندهى شده بود و فعالیتهاى آن در ارتباط با یکدیگر بود و مسئولین واحدها هر کدام مستقل زیر نظر معاون آموزش فنى و حرفه اى وزارت متبوع انجام وظیفه مى نمودند .
بر اساس موافقت نامه مشترک ١٣٧٠ / فن مورخ ٢5/٢٢/66 فیمابین معاونت آموزش فنى و حرفه اى و معاونت پژوهش وقت، مقدمات انتقال رسمى فعالیتهاى پژوهشى و برنامه ریزى آموزشى و درسى آموزش فنى و حرفه اى از سازمان پژوهش فراهم شد .
در مهرماه سال 6٧ طرح تاسیس دفتر پژوهش هاى آموزش فنى و حرفه اى مشتمل بر ادغام کلیه واحدهاى سایه اى تحت مدیریت جدید و با تشکیلاتى منظم فعالیت خود را آغاز کرده و با عنوان ( دفتر تحقیقات و برنامه ریزى آموزش فنى و حرفه اى ) در تاریخ ١/5/6٨ رسماً تاسیس شد .
فعالیتهاى دفتر با این عنوان ادامه یافت و در سال ٧٢ با عنوان ( دفتر تالیف و برنامه ریزى فنى و حرفه اى ) زیر نظر معاونت آموزش متوسطه به فعالیت خود ادامه داد و بعد از انتقال دفتر به سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى تشکیلات دفتر حسب ماموریت هاى جدیدى کاملاً تغییر یافت

شرح وظایف

وظیفه اصلى دفتر با تشکیلات جدید و با انتزاع واحد پژوهش و امور کمک آموزشى از آن، برنامه ریزى درسى براى آموزش هاى فنى حرفه اى و کار دانش
است که اهم آنها عبارتند از :
- برنامه ریزى درسى در آموزش هاى فنى و حرفه اى به همکارى دفتر آموزش هاى فنى و حرفه اى و سایر بخش هاى اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى .
- برنامه ریزى درسى در آموزش هاى مهارتى و کاردانش با همکارى اساتید، صاحب نظران و دست اندرکاران آموزشهاى فنى و حرفه اى
- بررسى و تصویب برنامه هاى درسى در فنى و حرفه اى و کاردانش از طریق مراجع قانونى
- کمک به دستگاههاى ذیربط و راهنمایى و هدایت آنها در جهت تهیه استانداردهاى مهارت با توجه به اصول حاکم بر آنها
- همکارى در تهیه برنامه ریزى براى کارشناسى ناپیوسته علمى و کاربردى در ادامه برنامه هاى درسى کاردانى پیوسته با همکارى بخش هاى صنعت، خدمات کشاورزى و دفتر امور مدار عالى فنى و حرفه اى
- ارزشیابى برنامه ها و کتاب هاى درسى در آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش
- تالیف کتابهاى کمک درسى با کمک بخش خصوصى
- تالیف کتابهاى مرجع در آموزشهاى فنى و حرفه اى و کار و دانش
- مطالعه و انجام برنامه ریزى آموزش هاى فنى و حرفه اى با استفاده از آخرین یافته هاى علمى مربوط
- تعیین عناوین پژوهش هاى مورد نیاز در آموزش هاى فنى و حرفه اى و همکارى در ازاء این پژوهش ها با کمک بخش پژوهشى سازمان
- مطالعه و بررسى در مورد رشته هاى مورد نیاز جامعه و میزان پایدارى رشته هایى به ویژه در آموزش هاى مهارتى و کاردانش
- همکارى با اداره کل تربیت معلم و آموزش نیروى انسانى در مورد تربیت نیروى انسانى در دوره هاى کوتاه مدت و بلند مدت مناسب با برنامه هاى درسى
- همکارى با اداره کل سنجش و ارزشیابى تحصیلى براى استقرار یک نظام کارآمد سنجش و اندازه گیرى از پیشرفت تحصیلى دانش آموزان و اثربخشى آن در محتواى کتابها و برنامه درسى
- کنترل و نظارت بر حسن اجراى فعالیتهاى جارى واحدهاى آموزش فنى و حرفه اى و کار دانش در مورد نحوه اجراى برنامه هاى درسى و سایر طرح هاى آموزشى
- همکارى و ارتباط مستمر با گروههاى آموزشى در فنى و حرفه اى و کاردانش در ادارات کل مناطق آموزشى
- همکارى با دفتر انتشارات کمک آموزشى جهت انتشار نشریات در موضوع هاى علمى و فنى حرفه اى در سطوح مختلف براى دانش آموزان دانشجویان هنرآموزان و مدرسان
- تعیین مواد آموزشى مورد نیاز کتاب ها و برنامه هاى درسى آموزش هاى فنى و حرفه اى و کاردانش و سفارش آن به دفتر تکنولوژى آموزشى .