اسناد راهنمای برنامه درسی (رشته های طراحی شده در نظام3-3-6)

    جهت دانلود اسناد راهنمای برنامه درسی روی هر رشته کلیک کنید

گروه تحصیلی حرفه ای رشته تحصیلی حرفه ای گروه تحصیلی حرفه ای رشته تحصیلی حرفه ای گروه تحصیلی حرفه ای

رشته تحصیلی حرفه ای

کشاورزی وغذا

فناوری ماشین های کشاورزی

صنایع غذایی

  امور باغی

  امور دامی

  امورزراعی

 

 

 

 

ساخت وتولید

الکترونیک

  الکتروتکنیک

  فناوری خودرو

  فناوری چوب وکاغذ

  فناوری فلزی

فراوری وتولید

فناوری فرایندهای شیمیایی

  فناوری معدن واستخراج

  متالورژی

  سرامیک

خدمات وبازرگانی

حسابداری ومالیات

  تربیت بدنی

  تربیت کودک

 حمل ونقل(زمینی)

 

فناوری ماشین های افزار

  مکاترونیک

  ساختمان

  شبکه ونرم افزار رایانه

  فناوری تاسیسات سرمایشی وگرمایشی

فرهنگ وهنر

فتو- گرافیک

  صنایع دستی(فرش)

  طراحی الگو ولباس

 طراحی دکوراسیون داخلی(تزئینات داخلی)