هنر

خلاصه برنامه درسي نقشه کشی معماری

جدول دروس  نقشه کشی معماری

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي  نقشه کشی معماری

بسته آموزشي  نقشه کشی معماری

خلاصه برنامه درسي گرافیک

جدول دروس گرافیک

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي گرافیک

بسته آموزشي گرافیک

 

خلاصه برنامه درسي طراحی و دوخت

جدول دروس طراحی و دوخت

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي طراحی و دوخت

بسته آموزشي طراحی و دوخت

خلاصه برنامه درسي صنایع دستی

جدول دروس صنایع دستی

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي صنایع دستی

بسته آموزشي صنایع دستی

 

خلاصه برنامه درسي نقاشی

جدول دروس نقاشی

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نقاشی

بسته آموزشي نقاشی

 

خلاصه برنامه درسي سینما

جدول دروس سینما

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي سینما

بسته آموزشي سینما

خلاصه برنامه درسي پویا نمایی

جدول دروس پویا نمایی

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي پویا نمایی

بسته آموزشي پویا نمایی

 

خلاصه برنامه درسي نمایش

جدول دروس نمایش

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي نمایش

بسته آموزشي نمایش

 

خلاصه برنامه درسي چاپ دستی

جدول دروس چاپ دستی 

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي چاپ دستی 

بسته آموزشي چاپ دستی 

جدول دروس مرمت آثار فرهنگی

بسته آموزشي مرمت آثار فرهنگی

 

برنامه درسي هنر پیش دانشگاهی

جداول ارزشيابي پيشرفت تحصيلي هنر پیش دانشگاهی

جدول دروس پشتیبانی صحنه

بسته آموزشي پشتیبانی صحنه

جدول دروس مبانی اهنگ سازی

بسته آموزشي مبانی اهنگ سازی

 

جدول دروس نوازندگی ساز ایرانی

بسته آموزشي  نوازندگی ساز ایرانی

 

جدول دروس نوازندگی ساز جهانی

بسته آموزشي نوازندگی ساز جهانی

         
         

 

Subscribe to RSS - هنر